Bonifaciuskerk Kwadendamme
ÔÔGKERKELIK ZUUD-BEVELANDS
Datum: 15-03-2015

ôôgkerkelik Zuud-Bevelands

‘n Jaer of wat elee krege ‘n paer Zuud-Bevelanders ‘t idee om de toch aoltied nog ‘n bitje ofstandige, ôôgkerkelike liturgie korter bie de mensen te briengen deur die om te zetten eêlegans in ‘t Zeêuws. Net as op Ellesdiek, dir a ze dat a meêr as tien jaeren doeë, in de Eukumeniese bie-eênkomsten eêns in de maend op de zondag-achemirreg. Noe is de sfeer dî aoltied stik goed, en ‘t is bekend da iedereên dî welkom is, mae toch bleef ‘t idee bestae om ok ‘s ‘n echte Romse misse in ‘t Zeêuws te maeken.

En noe a me wee ‘n jaer of wat vadder bin, è me dat awee a drie keêren magge meemaeke! De mensen die a dan komme, vinne aolegaere da ‘t ‘n goed idee ewist ei, en da me d’r best nog ‘n stuitje mie deur kunne gae. Zodoende è me pastor Leo Peeters wee verzocht om voor te gaen in een Zeêuwse misse, en dat wor dan zondag de 15e maerte. De liedteksten en de gezangen bin dan ok aol in ‘t Zeêuws. De teksten dîvoe kriege me van de werkgroep van ‘t Kerksje van Ellesdiek, en dî bî me eigelik best wè blieë mie, da spreekt!

Mensen die a nog vee en gaern Zeêuws prate, die zuë ‘t wè begriepe: a ‘t git om ‘t zoeken nî beteêkenisse, ‘t uteren van emosie, ‘t uutdrukken van entousiasme, dan welle d’r aoltied eêst woorden uut je moerstaele op. Wan da’s uuteindelik toch de taele die a ‘t kortste bie je stit.